SOẠN TIẾNG ANH LỚP 12 UNIT 10

     

UNIT 10. ENDANGERED SPECIES

A. Reading (trang 106-109 SGK giờ đồng hồ Anh 12)

I. BEFORE YOU READ (Trước khi chúng ta đọc)

Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh lớp 12 unit 10

(Làm việc từng đôi. Nhìn đông đảo hình cùng trà lời câu hỏi.)

 

*

1. Which of the animals & insects below can be found in Vietnam? (Loài trang bị và côn trùng nào bên dưới đây hoàn toàn có thể tìm tìm tòi tìm thấy ngơi nghỉ Việt Nam?) 

=> All of these animals and insects except for leopards can be found in Vietnam. (Tất cả những loài vật và côn trùng sau đây trừ bé báo là hoàn toàn có thể tìm phiêu lưu ở Việt nam. ) 

2. Which of them is/are in danger of becoming extinct? (Loài nào trong số chúng có nguy cơ tuyệt chủng?)

=> I think rhinoceros is in danger of extinction. (Tôi nghĩ tê giác đang có nguy hại tuyệt chủng.)

II. WHILE YOU READ ( Trong khi bạn đọc)

Read the text then vì chưng the tasks that follow. (Đọc đoạn văn tiếp nối làm bài tập kèm theo.)

Click tại trên đây để nghe:

 

Endangered species are plant & animal species which are in danger of extinction. Over 8,300 plant species và 7,200 animal species around the globe are threatened with extinction, and many thousands more become extinct each year before biologists can identify them.

The primary causes of species extinction are habitat destruction, commercial exploitation & pollution. The drainage of wetlands, cutting of forests, urbanization & road & dam construction have destroyed or seriously damaged natural habitats. Since the 1600s, worldwide commercial exploitation of animals for food and other products has seriously reduced the number of rare species. Toxic chemicals in the air và land, contaminated water and increased water temperatures have also driven many species to lớn the verge of extinction.

Plant & animal extinction leads to lớn a loss of biodiversity. Maintaining biodiversity is important for us in many ways. For example, humans depend on species diversity khổng lồ have food, clean air and water, and fertile soil for agriculture. In addition, we benefit greatly from the many medicines & other products that biodiversity provides.

Different conservation efforts have been made in order khổng lồ save endangered species. The Red danh sách - a global menu of endangered & vulnerable animal species - has been introduced to lớn raise people"s awareness of conservation needs. Governments have enacted laws to lớn protect wildlife from commercial trade & overhunting. A number of wildlife habitat reserves have been established so that a wide range of endangered species can have a chance khổng lồ survive and develop.

Hướng dẫn dịch:

Các chủng loại bị lâm nguy là các chủng một số loại động thực đồ có nguy hại tuyệt chủng. Trên 8000 chủng nhiều loại thực vật cùng 7200 chủng loại động vật hoang dã trên thế giới bị rình rập đe dọa tuyệt chủng, và các loài nữa trở đề nghị tuyệt chủng hàng năm trước khi những nhà sinh vật rất có thể xác định chúng.

Những nguyên nhân quan trọng của bài toán tuyệt chủng những chủng các loại là sự tiêu diệt môi trường sinh sống tự nhiên, khai quật thương mại cùng ô nhiễm. Sự túa nước những vùng ngập nước, đốn rừng, đô thị hóa và việc xây dựng đường và đập nước đã tiêu diệt hoặc có tác dụng hư hại nghiêm trọng môi trường thiên nhiên sống từ nhiên. Từ những năm 1960, việc khai thác có tính dịch vụ thương mại toàn thế giới các động vật hoang dã lấy thực phẩm và những sản phẩm khác vẫn làm giảm trầm trọng số động vật quí hiếm. Những hóa chất ô nhiễm và độc hại trong không gian và tổ quốc bị ô nhiễm và độc hại và ánh sáng nước tăng cũng đưa phong phú và đa dạng đến bờ xuất xắc chủng.

Sự hay chủng cồn thực vật đưa tới việc mất đi tính đa dạng chủng loại sinh thái. Gia hạn tính nhiều mẫu mã sinh thái đặc trưng cho bọn họ ở nhiều phương diện. Chẳng hạn, con người lệ thuộc sự đa dạng chủng loại chủng loại để có thức ăn, ko khí với nước sạch, cùng đất phì nhiêu cho nông nghiệp. Cung ứng đó, bọn họ được lợi to lớn lớn từ rất nhiều loại thuốc và các sản phẩm khác nhưng tính nhiều chủng loại sinh thái cung cấp.

Những nỗ lực bảo tồn khác được thực hiện nhằm để cứu nhiều mẫu mã đang bị lâm nguy. Danh sách Đỏ - danh sách có tính toàn cầu của hầu như chủng loại động vật dễ bị nguy nan và đã lâm nguy - sẽ được reviews để nâng cao ý thức yêu cầu bảo tồn của dân chúng. Những chính lấp đã phát hành những luật đạo để bảo đảm an toàn động đồ hoang dã khỏi việc sắm sửa và sản bắn qua mức. Những khu bảo tồn môi trường sống của động vật hoang dã hoang dã vẫn được tùy chỉnh thiết lập để một trong những lớn chủng loại đang lâm nguy có thể có thời cơ tồn tại cùng phát triển.

Task 1: The nouns in column A all appear in the passage. Match each of them with a suitable definition in column B. (Tất cả danh từ ở cột A xuất hiện thêm ở đoạn văn, ghép từng tự của chúng với định nghĩa tương thích ở cột B.)

A

B

1. Extinction

a. The existence of a large number of different kinds of animals và plants which make a balanced environment

2. Habitat

b. The act of preventing something from being lost, wasted, damaged or destroyed

3. Biodiversity

c. A situation in which a plant, an animal, a way of life, etc. Stops existing

4. Conservation

d. The natural environment in which a plant or animal lives

Lời giải:

1. Extinction - c.a situation in which a plant, an animal, a way of life, etc. Stops existing. ( sự xuất xắc chủng – một tình huống trong kia thực vật, động vật, giải pháp sống ... Ngừng tồn tại.)

2. Habitat – d. the natural environment in which a plant or animal lives (môi trường sinh sống - môi trường xung quanh tự nhiên trong đó thực thứ hoặc động vật hoang dã sống.)

3. Biodiversity - a. The existence of a large number of different kinds of animals and plants which make a balanced environment (đa dạng sinh học - sự mãi sau của một số trong những lượng lớn các loại động vật hoang dã và thực vật tạo cho một môi trường xung quanh cân bằng.)

4. Conservation - b. the act of preventing something from being lost, wasted, damaged or destroyed (sự bảo tồn - hành vi ngăn phòng ngừa một cái nào đấy bị mất, lãng phí, hư lỗi hoặc bị phá hủy.)

Task 2: Choose A, B, C or D to complete the following sentences about the reading passage. (Chon A, B, C hoặc D để hoàn hảo những câu về bài xích đọc.)

1. The number of species around the globe threatened with extinction is over ……

A.7,200

B. 8,300

C. 1,600

D. 15,000

=> D. 15,000 (Số loài trên toàn cầu đang bị đe dọa tuyệt chủng là rộng 15,000.)

Thông tin: (đoạn 1) “Over 8,300 plant species và 7,200 animal species around the globe are threatened with extinction..”

2. Which of the following is NOT mentioned as a primary cause of species extinction?

A. Pollution (ô nhiễm)

B. Natural selection (sự tinh lọc tự nhiên)

C. Habitat destruction (môi trường sống bị phá hủy)

D. Overexploitation (khai thác vượt mức)

=> B. Natural selection (Những vấn đề tiếp sau đây KHÔNG được nhắc như là tại sao chính tạo ra sự hay chủng loài?)

Thông tin: (đoạn 2) “The primary causes of species extinction are habitat destruction, commercial exploitation and pollution.”

3.

Xem thêm: Toán Lớp 7 Bài 6 Tam Giác Cân, Giải Bài Tập Bài 6: Tam Giác Cân

The Red danh mục is a special book that provides names of ……………animals.

A. Vulnerable và endangered (dễ bị tiến công và nguy cấp)

B. Hunted (bị săn bắt)

C. Endangered (nguy cấp)

D. Extinct (tuyệt chủng)

=> A. Vulnerable và endangered ( danh sách đỏ là một cuốn sách đặc biệt cung ứng tên của những con vật dụng )

Thông tin: “The Red danh mục - a global menu of endangered và vulnerable animal species - has been introduced khổng lồ raise people"s awareness of conservation needs.”

4. The development of wildlife habitat reserves helps………………

A. Save a large number of endangered species (cứu được một vài lượng lớn các loài nguy cấp)

B. Make a menu of endangered species (lập một danh sách các loài nguy cấp)

C. Enact laws to lớn protect wildlife (ban hành các đạo luật để đảm bảo an toàn động vật hoang dã)

D. Develop commercial trade and overhunting (phát triển mậu dịch dịch vụ thương mại và săn bắt thừa nhiều)

=> A. Save a large number of endangered species (Sự cách tân và phát triển của những khu bảo tồn sinh cảnh từ bỏ nhiên sẽ giúp cứu được một số trong những lượng lớn những loài nguy cấp)

Thông tin: (đoạn cuối) “A number of wildlife habitat reserves have been established so that a wide range of endangered species can have a chance to lớn survive và develop.”

5. The best title for the passage is……………….. .

A. Endangered Species và Conservation Measures (Những loài bị đe doạ và những biện pháp bảo tồn)

B. Endangered Species & their Benefits (Các loài vẫn bị rình rập đe dọa và những lợi ích của chúng) 

C. The Global Extinction Crisis (Khủng hoảng sự xuất xắc chủng toàn cầu)

D. Endangered Species Extinction: Causes & Conservation Measures (Nguy cơ xuất xắc chủng những loài: Các vì sao và các biện pháp bảo tồn)

=> D. Endangered Species Extinction: Causes và Conservation Measures (Tiêu đề tốt nhất cho đoạn văn là nguy cơ tuyệt chủng những loài: Các lý do và những biện pháp bảo tồn)

Thông tin: xuyên suốt cả bài đề cập đến việc tuyệt chủng của những loài đang gặp gỡ nguy hiểm, nguyên nhân (đoạn 2) cùng những biện pháp (đoạn 4)

Task 3: Find evidence in the passage to support these statements. (Tìm những bệnh cứ ở trong phần văn để cung cấp những lời nói này.)

1. Pollution is one of the main causes of species extinction. (Ô lây truyền là trong số những nguyên nhân chính gây hay chủng.)

=> The first sentence of Paragraph 2 “The primary causes of species extinction are habitat destruction, commercial exploitation and pollution...”

2. Species diversity has provided humans with so many essential things. (Sự nhiều chủng loại của loại đã mang lại cho con người không hề ít điều thiết yếu.)

=> Paragraph 3 “...humans depend on species diversity to have food, clean air & water, and fertile soil for agriculture. In addition, we benefit greatly from the many medicines and other products that biodiversity provides.”

3. There are a number of ways khổng lồ help save endangered species. (Có một số phương pháp để cứu hồ hết loài nguy cấp.)

=> Paragraph 4 “The Red List... - has been introduced to raise people"s awareness of conservation needs. Governments have enacted laws... A number of wildlife habitat reserves...”

III. AFTER YOU READ (Sau lúc đọc)

Work in pairs. Summarize the reading passage by writing ONE sentence for each paragraph. (Làm việc từng đôi. Cầm tắt đoạn văn bằng cách viết MỘT câu mang đến từng đoạn văn.)

Lời giải:

* Paragragh 1: Over fifteen thousand plant and animal species around the globe are threatened with extinction.

Đoạn 1: rộng 1500 loài thực và động vật trên toàn cầu đang bị đe dọa tuyệt chủng.

* Paragraph 2: The primary causes of species extinction are habitat destruction, commercial exploitation và pollution.

Đoạn 2: lý do chính gây ra sự giỏi chủng của chủng loại là sự hủy diệt môi trường sống, khai quật thương mại cùng ô nhiễm.

* Paragraph 3: Biodiversity is important for humans since it provides food, clean water, air, fertile soil, many medicines & other products.

Đoạn 3: Đa dạng sinh thiết bị rất đặc biệt quan trọng với loài người bởi vì nó hỗ trợ thức ăn, nước sạch, ko khí, khu đất đai phì nhiêu , những thuốc với các thành phầm khác.

Xem thêm: Toán Lớp 8 Tập 1 Trang 22 - Giải Bài Tập Trang 22, 23 Sgk Toán Lớp 8 Tập 1

* Paragraph 4: Different efforts have been made khổng lồ save và conserve endangered species.

Đoạn 4: những nỗ lực không giống nhau đã được triển khai để cứu cùng bảo tồn những loài nguy cấp.