Thuốc Thử Dùng Để Nhận Biết Hcl Và H2So4

     Bạn đang xem: Thuốc thử dùng để nhận biết hcl và h2so4

*
*
*
*
*
*
*
*

Hoà tan không còn 25,2 gam sắt kẽm kim loại R trong dung dịch axit HCl, sau phản nghịch ứng thu được 10,08 lít H2(đktc). Kim loại R là


Hoà tan trọn vẹn 6,5 gam một kim loại A không rõ hoá trị vào hỗn hợp axit H2SO4, thì thu được 2,24 lít H2(đktc). Sắt kẽm kim loại A là


Cho các thành phần hỗn hợp X gồm Al và Ag phản nghịch ứng với dung dịch axit H2SO4thu được 5,6 lít H2(đktc). Sau bội phản ứng còn 3 gam một chất rắn không tan. Thành phần phần trăm theo cân nặng của Ag trong các thành phần hỗn hợp X ban sơ là


Hòa chảy 50,54 gam hỗn hợp X tất cả (Fe, Al) trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch A, cô cạn dung dịch A thu được 178,22 gam các thành phần hỗn hợp muối. Giá trị của V là


Hòa tan trọn vẹn hỗn đúng theo (Fe, Mg) bằng dung dịch HCl 20% (vừa đủ) thu được hỗn hợp A. Trong hỗn hợp A mật độ của MgCl2 = 11,787%. Tính C% của FeCl2 trong hỗn hợp A


Cho 69,75 gam các thành phần hỗn hợp A tất cả CaCO3 với Na2CO3 tính năng vừa đủ với 337,5 gam dung dịch HCl 14,6% thu được hỗn hợp X và V lit CO2 (đktc). Cực hiếm của V là


Cho 50,9 gam hỗn hợp rắn A tất cả BaCl2 với BaCO3 tính năng vừa đầy đủ với dung dịch H2SO4 thu được V lít CO2 (đktc), 58,25 gam kết tủa với dung dịch X. Giá trị của V là


Dung dịch axit loãng H2SO4 lúc phản ứng với chất nào sau đây mà khí H2 không giải phóng ra (không được sinh ra)?


Khi cho sắt kẽm kim loại Fe tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng, dư không sản xuất thành thành phầm nào vào các thành phầm sau đây?


Cho 4,8 gam kim loại magie chức năng vừa đầy đủ với hỗn hợp axit clohidric. Thể tích khí Hiđro thu được làm việc đktc là:


Khi mang đến 500ml hỗn hợp NaOH 1M tác dụng vừa đủ với hỗn hợp H2SO4 2M tạo thành muối trung hòa. Thể tích hỗn hợp H2SO4 2M là:


Cho 10,5 gam các thành phần hỗn hợp hai kim loại Zn, Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, bạn ta chiếm được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp ban đầu là:
Xem thêm: Giáo Án Truyện Kiều Lớp 10 Trao Duyên Truyện Kiều Nguyễn Du

Hòa tan vừa hết trăng tròn gam tất cả hổn hợp CuO và Fe2O3 trong 200 ml dung dịch HCl 3,5M . Cân nặng mỗi oxit trong các thành phần hỗn hợp là:


Hòa chảy 7,74 gam tất cả hổn hợp 2 kim loại Mg, Al trong 500ml dung dịch các thành phần hỗn hợp chứa HCl 1M với H­2SO4 0,38M loãng. Thu được hỗn hợp A và 8,736 lít khí H2 (đktc). Trọng lượng muối có trong dung dịch A là


Thể tích khí sinh ra ở đktc khi mang đến hỗn hợp tất cả 9 (g) Al với 6,5 (g) Zn vào 100 ml dung dịch HCl 1M cùng H2SO4 1M là:


Cho 8 gam Mg, fe vào dung dịch HCl vừa đủ. Sau bội phản ứng chiếm được m gam muối. Hỏi m nằm trong tầm nào?


Cho 8,4 gam Mg, Zn vào dung dịch H2SO4 vừa đủ. Sau bội phản ứng thu được dung dịch X, 3,6 (g) chất rắn cùng 4,48 (l) khí sinh sống đktc. Phần trăm cân nặng kim nhiều loại Zn tất cả trong hỗn hợp là:


Cho 8 gam Mg, Al vào dung dịch (HCl) vừa đủ. Sau bội phản ứng thu được hỗn hợp X, 2,36 (g) hóa học rắn cùng 6,272 (l) khí sinh sống đktc. Phần trăm trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại có trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là.


Hòa tan trọn vẹn hỗn hợp tất cả 16 gam CuO cùng 4 gam MgO trong hỗn hợp H2SO4 20% vừa đủ. Tính trọng lượng dung dịch H2SO4 đang dùng.


Hỗn phù hợp X có Fe cùng Al (với tỉ lệ thành phần mol 1 : 1). Hòa tan trọn vẹn m gam X bằng dung dịch HCl dư, sau phản ứng chiếm được 5,6 lít H2 (đktc). Cực hiếm của m là:


Hòa tan m gam oxit sắt yêu cầu 150 ml dd HCl 3M . Khía cạnh khác, khử cục bộ m gam oxit sắt bởi CO nóng, dư nhận được 8,4 gam sắt. Cách làm oxit fe là


Cho các thành phần hỗn hợp Al cùng 1 sắt kẽm kim loại hóa trị II chảy trong dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu được hỗn hợp A và có H2 bay ra. đến A tính năng với dung dịch BaCl2 toàn vẹn thấy tách ra 93,2 gam kết tủa trắng. Lọc kết tủa rồi cô hết nước lọc nhận được 36,2 gam muối hạt khan. Khối lượng kim loại ban sơ là


Cho các thành phần hỗn hợp A bao gồm Fe với FeS tính năng với dung dịch HCl dư nhận được 2,24 lít hỗn hợp khí X ở đk tiêu chuẩn. Tất cả hổn hợp khí này có tỉ khối đối với hiđro là 9. Thành phần phần trăm theo khối lượng của các thành phần hỗn hợp Fe cùng FeS thuở đầu lần lượt là


Hòa tan không còn muối cacbonat trung hòa của kim loại A bằng dung dịch H2SO4 đầy đủ nồng độ 19,6% thì thu được dung dịch cất muối sunfat nồng độ 26,57%. Khẳng định kim loại A
Xem thêm: Cách Tính Diện Tích Hình Tam Giác Lớp 5, 10, 12, Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác Lớp 5

Một hỗn hợp kim loại gồm Al, Cu, sắt . Giả dụ cho các thành phần hỗn hợp này chức năng với dung dịch HCl dư thì thu được 8,96 lít khí (đktc) và 9 gam hóa học rắn. Nếu cho các thành phần hỗn hợp này công dụng vừa đầy đủ với dung dịch NaOH thì đề xuất dùng 100 ml hỗn hợp NaOH 2M. % cân nặng của fe trong hỗn hợp là


Cho 122,4g hỗn hợp X gồm Cu, Fe3O4 vào hỗn hợp H2SO4 đặc, lạnh thu được 10,08 lít SO2 (đktc), hỗn hợp Y và còn sót lại 4,8g kim loại. Cô cạn hỗn hợp Y thu được m gam muối khan. Tính m.