Soạn Anh 11 Mới: Unit 5

     

1. Match the countries with their national flags. Kiểm tra the answers with a partner.

Bạn đang xem: Soạn anh 11 mới: unit 5

(Hãy ghép tên các quốc gia với quốc kỳ của họ. Soát sổ câu trả lời với chúng ta bên cạnh.)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

1. F

2. J

3. C

4. D

5. G

6. E

7. I

8. B

9. A

10. H

1. Brunei Darussalam - f

2. Cambodia - j

3. Indonesia - c

4. Laos - d

5. Malaysia - g

6. Myanmar - e

7. The Philippines - i

8. Singapore - b

9. vương quốc của nụ cười - a

10. Viet phái nam - h


2. The following text has five paragraphs. Read it first, and then match the headings (1-5) with the paragraphs (A-E).

(Bài đọc dưới đây có 5 đoạn. Đầu tiên em hãy đọc nó. Tiếp nối hãy ghép title đúng (1-5) cho mỗi đoạn (A-E).)

A. ASEAN stands for the Association of Southeast Asian Nations, which was formed on August 8th 1967, in Bangkok, xứ sở của những nụ cười thân thiện thái lan by Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand. Brunei Darussalam became the sixth member in 1984, right after its independence. In 1995, Viet phái mạnh became the seventh member. Laos & Myanmar joined the bloc in 1997, và Cambodia joined two years later.

B. The bloc has a land area of 4.46 million km? & a population of about 600 million people. Its sea area is about three times larger than its land area. ASEAN would rank as the eighth largest economy in the world if it were a single country. Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, the Philippines and Viet nam are called the six majors. These countries are the six largest economies in the region.

C. ASEAN aims at promoting economic growth, social progress & cultural development. At the same time, it focuses on protecting regional peace và stability, & providing opportunities for its thành viên states to lớn discuss differences peacefully. The bloc’s motto is: ‘One Vision, One Identity, One Community’.

D. The ASEAN Charter came into force on 15 December 2008. It is the Constitution of ASEAN and the ten member states must act in accordance with it. After entering into force on December 15th 2008, the Charter has become a legal agreement among the ten ASEAN member states. Its main principles include respect for the thành viên states’ independence and non-interference in their internal affairs.

E. ASEAN organises different projects & activities to lớn integrate its members. These include educational awards, and various cultural & sports activities. Examples of these are the Singapore-sponsored ASEAN Scholarships, the Southeast Asian Games, the ASEAN Para Games, the ASEAN Schools Games và the ASEAN Football Championship.

1. Cultural & sports activities

2. Aims và motto

3. Charter

4. Area, population and economies

5. History & membership

a. Paragraph D _____

b. Paragraph E _____

c. Paragraph A _____

d. Paragraph C _____

e. Paragraph B _____

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

B. Khối ASEAN có diện tích đất là 4,46 triệu km2 và dân sinh vào khoảng tầm 600 triệu người. Diện tích biển khoảng gấp 3 lần diện tích đất. Khối ASEAN xếp hạng là nền kinh tế lớn nhất lắp thêm tám nếu như nó được xem là một quốc gia. In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Sing-ga-po, Phi-líp-pin và vn được điện thoại tư vấn là 6 nước nhà chính yếu. Những non sông này là 6 đất nước có nền kinh tế mạnh độc nhất vô nhị khu vực.

C. ASEAN có kim chỉ nam thúc đẩy sự phái triển gớm tế, tân tiến xã hội và phát triển văn hóa. Và một lúc, khối này triệu tập vào việc bảo đảm an toàn hòa bình cùng sự bất biến trong khu vực, mang về những thời cơ cho các nước nhà thành viên nhằm đàm luận về sự không giống nhau giữa những nước một giải pháp hòa bình. Phương châm của khối là: "Một tầm Nhìn, Một phiên bản sắc, Một cộng Đồng"

D. Hiến Chương ASEAN tất cả hiệu lực vào trong ngày 15 tháng 12 năm 2008. Đó là Hiến Pháp ASEAN với 10 quốc gia thành viên đề nghị hành động tương xứng với hiến pháp đó. Sau khi có hiệu lực, Hiến Pháp đang trở thành sự thỏa thuận mang ý nghĩa pháp lý cúa 10 giang sơn thành viên. Những qui định cơ phiên bản của nó bao gồm sự tôn trọng so với nền tự do của các quốc gia thành viên và không tồn tại sự can thiệp vào công việc nội cỗ của nhau.

E. ASEAN đã tổ chức nhiều dự án và các hoạt động để hội nhập các thành viên lại. Những hoạt động này bao gồm các giải thưởng giáo dục và nhiều vận động thể thao, văn hóa truyền thống khác nữa. đông đảo ví dụ của các hoạt động này là học tập bổng du học ASEAN vì chưng Sing-ga-po tài trợ, Đại Hội thể dục Đông phái mạnh Á, Đại Hội Thể Thao bạn Khuyết Tật Đông phái nam Á, Đại Hội Thể Thao học viên Đông nam Á cùng Giải Vô Địch láng Đá Đông nam giới Á.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. E

2. C

3. D

4. B

5 .A

1. Cultural & sports acticities - E

(Các vận động văn hóa thể thao)

2. Aims & motto - C

(Mục đích cùng phương châm)

3. Charter - D

(Hiến chương)

4. Area, population & economies - B

(Diện tích, dân số và nền tởm tế)

5. History & membership - A

(Lịch sử với số thành viên)


3. Find the words or expressions in the text that have the following meanings. Write them in the correct space.

(Tìm tự / các từ trong bài đọc bao gồm nghĩa bên dưới đây. Hãy viết chúng vào đúng ô.)

1. The Constitution of ASEAN

_____________

2. A policy of not getting involved in other countries′ disputes

_____________

3. A short sentence or phrase used lớn express a principle, goal, or ideal of a person or an organisation

_____________

4. An act of showing proper acceptance, consideration or appreciation

_____________

Lời giải bỏ ra tiết:

1. The ASEAN Charter

3. Motto

2. Non-interference

4. Respect

1. the Constitution of ASEAN = the ASEAN Charter

(Hiến pháp ASEAN - Hiến chương ASEAN)

2. a policy of not getting involved in other countries′ disputes = non-interference

(chính sách không gia nhập vào tranh chấp của các nước khác - không can thiệp)

3. a short sentence or phrase used to express a principle, goal, or ideal of a person or an organisation = motto

(một câu hoặc các từ ngắn cần sử dụng để diễn tả một nguyên tắc, mục đích, hoặc lý tưởng của một fan hoặc một đội nhóm chức - phương châm)

4. an act of showing proper acceptance, consideration or appreciation = respect

 (một hành động cho biết chấp nhận, để mắt tới hoặc đánh giá đúng đắn - tôn trọng)


4. Read the text again and answer the questions.

(Hãy đọc lại bài bác đọc và vấn đáp câu hỏi.)

1. Which were the first five members of ASEAN?

(Năm thành viên thứ nhất của ASEAN là số đông nước nào?)

2. When did the other states join the bloc?

(Các tổ quốc khác vẫn tham gia khối này lúc nào?)

3. How big is ASEAN?

(ASEAN lớn như vậy nào?)

4. What are the six majors?

(Sáu nước xung yếu là hầu hết nước nào?)

5. What is ASEAN"s motto?

(Phương châm của ASEAN là gì?)

6. What are the main principles of the ASEAN Charter?

(Các nguyên tắc chính của Hiến chương ASEAN là gì?)

7. How does the bloc integrate its state members?

(Khối này kết nối các giang sơn thành viên bằng phương pháp nào?)

Lời giải chi tiết:

1. They were Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore & Thailand. 

(Đó là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore với Thái Lan.)

Thông tin: ở câu đầu tiên của đoạn A.

2. Brunei became the sixthmember in 1984 & Viet phái mạnh became the seventh thành viên in 1995. Laos and Myanmar joined the bloc in 1997 & Cambodia joined two years later. 

(Brunei trở thành thành viên sản phẩm 6 vào thời điểm năm 1984 còn việt nam trở thành thành viên trang bị 7 vào năm 1995. Lào và Myanmar kéo khối này vào năm 1997 còn Campuchia gia nhập 2 năm sau đó.)

Thông tin: sinh hoạt nửa cuối đoạn A.

3. It has a land area of 4.46 million km2 & a population of about 600 million people. (ASEAN would rank as the eighth largest economy in the world if it were a single country.)

(Khối này còn có diện tích lục địa là 4,46 triệu km2 và dân sinh vào khoảng chừng 600 triệu người. (ASEAN sẽ tiến hành xếp hạng là nền tài chính lớn thiết bị 8 thế giới ví như khối này là một quốc gia.)

Thông tin: ở nửa đầu đoạn B.

4. They are Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, the Philippines, and Viet Nam. 

(Đó là những nước Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philipines cùng Việt Nam.)

Thông tin: ở 2 câu ở đầu cuối của đoạn B.

5. It is "One Vision, One Identity, One Community". 

(Đó là "Một khoảng nhìn, Một bản sắc, Một cộng đồng")

Thông tin: ở câu ở đầu cuối của đoạn C.

6. They are to lớn respect for the thành viên states" independence và non-interference in their internal affairs. 

(Đó là tôn kính nền độc lập của những nước thành viên với không can thiệp vào công việc nội bộ của các giang sơn này.)

Thông tin: sinh hoạt câu sau cuối của đoạn D.

7. It organises different projects and activities, including educational awards, and various cultural và sports activities. 

(Khối này tổ chức những dự án và hoạt động khác nhau, bao gồm các giải thưởng giáo dục, với nhiều hoạt động thể thao, văn hóa.)

Thông tin: ở đầu đoạn E.


5. Work in groups of five. Each student in the group focuses on one paragraph & tries to remember as many details ds possible. Then close your book và quiz each other khổng lồ see how much you have remembered.

(Làm bài toán theo team 5 người. Mỗi em trong team tập trung vào một đoạn và cố gắng nhớ càng nhiều cụ thể càng tốt. Kế tiếp hãy gấp sách lại rồi đố nhau xem thử những em đã nhớ được bao nhiêu.)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Which were the first five members of ASEAN?

(Năm thành viên thứ nhất của ASEAN là hầu hết nước nào?)

2. What does ASEAN stand for?

(ASEAN là viết tắt của rất nhiều từ gì?)

3. When was the bloc formed?

(Khối này được ra đời khi nào?)

4. When did Viet phái mạnh join ASEAN?

(Việt Nam gia nhập ASEAN khi nào?)

5. Which countries joined the bloc in 1997?

(Các nước nhà nào kéo khối này vào khoảng thời gian 1997?)

6. What are the six majors?

(Sáu nước xung yếu là phần lớn nước nào?)

7. How big is ASEAN?

(ASEAN lớn như thế nào?)

8. What is ASEAN"s motto?

(Phương châm của ASEAN là gì?)

9. What are the main principles of the ASEAN Charter?

(Các nguyên tắc chủ yếu của Hiến Chương ASEAN là gì?)

10. Can you name some examples of the projects và activities that ASEAN organise?

(Bạn có thể kể thương hiệu một vài dự án và vận động do ASEAN tổ chức không?)

11. When did the ASEAN Charter come into force?

(Hiến chương ASEAN bắt đầu có hiệu lực khi nào?)


ASEAN thành viên states

(Các đất nước thành viên ASEAN)

1. Match each country with its capital city & listen to kiểm tra your answer.

(Hãy ghép tên mỗi non sông với thành phố thủ đô hà nội của nó với nghe để đánh giá câu vấn đáp của em.)

ASEAN countries

Capital cities

1. Brunei Darussalam

2. Cambodia

3. Indonesia

4. Laos

5. Malaysia

6. Myanmar

7. Philippines

8. Singapore

9. Thailand

10. Viet Nam

A. Kuala Lumpur

B. Singapore

C. Manila

D. Bandar Seri Begawan

E. Bangkok

F. Ha Noi

G. Ni Pyi Taw

H. Phnom Penh

I. Vientiane

J. Jakarta

Lời giải đưa ra tiết:

1.d

2.h

3.j

4.i

5.a

6.g

7.c

8.b

9.e

10.f

 

ASEAN countries (Các nước ASEAN)

Capital cities (Thủ đô)

1. Brunei Darussalam

d. Bandar Seri Begawan

2. Cambodia (Cam - pu - chia)

h. Phnom Penh

3. Indonesia

j. Jakarta

4. Laos (Lào)

i. Vientiane (Viêng Chăn)

5. Malaysia

a. Kuala Lumpur

6. Myanmar

g. Ni Pyi Taw

7. Philippines

c. Manila

8. Singapore

b. Singapore

9. Xứ sở của những nụ cười thân thiện (Thái Lan)

e. Thủ đô bangkok (Băng Cốc)

10. Viet nam giới (Việt Nam)

f. Ha Noi (Hà Nộ)


2. Listen to lớn a brief introduction lớn an ASEAN member state and complete the text with the correct numbers.

(Nghe bài giới thiệu ngắn gọn gàng về một non sông thành viên ASEAN và kết thúc đoạn văn với những số lượng đúng.)

Indonesia is a country in Southeast Asia with an area of one million, nine hundred & four thousand, five hundred và sixty-nine square kilometres (1,904,569 km2). It has a population of two hundred and (1) _______ , four hundred và (2) _______ , three hundred và (3) _______ people ( 2 _______, 4 _______, 3_______ ).

Lời giải đưa ra tiết:

1. Thirty-seven million

2. Twenty-four thousand

3. Sixty-three (237,424,363)

Indonesia is a country in Southeast Asia with an area of one million, nine hundred & four thousand, five hundred và sixty-nine square kilometres (1,904,569 km2). It has a population of two hundred and (1) thirty-seven million, four hundred and (2) twenty-four thousand, three hundred and (3) sixty-three people (237,424,363).

(Indonesia là một tổ quốc ở Đông phái nam Á với diện tích s một triệu chín trăm lẻ bốn nghìn năm trăm sáu mươi chín kilomet vuông (1.904.569 km2). Có dân sinh hai trăm ba mươi bảy triệu bốn trăm nhì mươi tư nghìn bố trăm sáu mươi cha người (237, 424, 363).)


3. Work in pairs. Student A uses the table below and student B uses the table on page 69. Ask each other questions to fill the gaps in your table.

(Làm vấn đề theo nhóm, học sinh A cần sử dụng bảng tin tức bên dưới, học viên B cần sử dụng bảng trang 69. Hãy hỏi nhau ngừng những vị trí trống trong bảng của mình.)

*

Example:

Student A: Can you tell me what the population of Laos is?

(Bạn hoàn toàn có thể cho tôi biết dân số của Lào là bao nhiêu?)

Student B: It’s six million, four hundred and seventy-seven thousand, two hundred and eleven people. & what is the area of Laos?

(Sáu triệu, tứ trăm bảy mươi bảy ngàn nhì trăm mười một người. Và ăn mặc tích của Lào là bao nhiêu?)

Student A: It’s two hundred and thirty-six thousand, eight hundred square kilometres.

(Hai trăm cha mươi sáu nghìn tám trăm kilomet vuông.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Student A

1. 6.477.211

2. 329.847

3. English

4. 513,115

5. 707.1

6. Mandarin

Student B

1. 236,800

2. 27,565,821

3. 300,000

4. Pesco

5. 66,720,153

6. 5.076.700

A: Can you tell me what the population of Laos is?

B: It’s six million, four hundred and seventy-seven thousand, two hundred và eleven people. & what is the area of Laos?

A: It’s two hundred và thirty-six thousand, eight hundred square kilometres. I want khổng lồ know about the area of Malaysia. Can you tell me?

B: Its area is three hundred and twenty-nine thousand, eight hundred & forty-seven square kilometres. And what is the population of Malaysia?

A: It’s twenty-seven million, five hundred và sixty-five thousand, eight hundred and twenty-one people. Và can you tell me about the official languages of the Philippines?

B: The Philippines uses Filipino & English as their official languages. Và what is the area of the Philippines? How about its currency?

A: It’s three hundred thousand square kilometres. & its currency is Philippine peso. Vì chưng you know Thailand’s area?

B: Yes. It’s five hundred & thirteen thousand, one hundred và fifteen square kilometres. Can you tell me about Thailand’s population?

A: It’s sixty-six million, seven hundred & twenty thousand, one hundred and fifty-three people. Và what are the area & official languages of Singapore?

B: Its area is seven hundred & seven-point one square kilometres. And the official languages of Singapore are Malay, Mandarin, English, & Tamil. I have a question for you. Vị you know Singapore’s population?

A: Yes, I do. Its population is five million, seventy-six thousand, and seven hundred people.

Tạm dịch:

A: bạn cũng có thể cho tôi biết dân số của Lào không?

B: Đó là sáu triệu, tư trăm bảy mươi bảy nghìn, nhì trăm mười một người. Vậy diện tích s của Lào là bao nhiêu?

A: Đó là nhị trăm cha mươi sáu nghìn, tám trăm kilômét vuông. Tớ mong mỏi biết diện tích s của Malaysia. Chúng ta có thể nói cho tớ biết không?

B: diện tích s của nó là tía trăm hai mươi chín nghìn, tám trăm tứ mươi bảy kilômét vuông. Còn dân sinh của Malaysia là bao nhiêu?

A: số lượng dân sinh là hai mươi bảy triệu, năm trăm sáu mươi lăm nghìn, tám trăm nhì mươi kiểu mốt người. Và chúng ta cũng có thể cho tớ biết về ngôn ngữ chính thức của Philippines không?

B: Philippines thực hiện tiếng Filipino với tiếng Anh làm ngôn từ chính thức của họ. Vậy diện tích của Philippines là bao nhiêu? Còn đơn vị tiền tệ của nước này thì sao?

A: diện tích s là bố trăm ngàn kilômét vuông. Còn đơn vị chức năng tiền tệ là peso. chúng ta có biết diện tích s của đất nước xinh đẹp thái lan không?

B: Có. Đó là năm trăm mười cha ngàn, một trăm mười lăm kilômét vuông. chúng ta cũng có thể cho tớ biết về dân số Thái Lan không?

A: Sáu mươi sáu triệu, bảy trăm nhị mươi nghìn, một trăm năm mươi bố người. Còn diện tích và ngôn ngữ chính thức của Singapore là gì?

B: diện tích s của nó là bảy trăm linh bảy phẩy một kilômét vuông. ngữ điệu chính thức của Singapore là giờ đồng hồ Mã Lai, tiếng quan Thoại, giờ Anh với tiếng Tamil. Tớ bao gồm một câu hỏi dành đến bạn. Bạn có biết số lượng dân sinh của Singapore không?

A: Có, tớ bao gồm biết. Dân sinh của nó là năm triệu, bảy mươi sáu ngàn, bảy trăm người.


4. Work in groups. Use the information in 1,2 and in READING lớn talk about one ASEAN country. Report to lớn the class.

(Làm việc theo nhóm, dùng tin tức ở bài bác tập 1 cùng phần ĐỌC để nói tới một quốc gia trong khối ASEAN rồi thuật lại trước lớp.)

Example:

Student A: Laos is a country in Southeast Asia. It has an area of 236,800 square kilometres.

(Lào là một đất nước ở Đông nam giới Á. Nó có diện tích s 236.800 km vuông.)

Student B: Its population is 6,477,211. Vientiane is the capital city.

(Dân số là 6.477.211. Viên Chăn là thủ bao phủ của thành phố.)

Student C: The currency unit in Laos is the Lao kip và its official language is Lao.

(Đơn vị chi phí tệ nghỉ ngơi Lào là kip Lào và ngữ điệu chính thức là tiếng Lào.)

Student D: và the country joined ASEAN in 1997.

(Và tổ quốc này đã bắt đầu làm ASEAN vào khoảng thời gian 1997.)

Lời giải chi tiết:

Hello, everybody. Today I"d lượt thích to talk about Thailand.

Thailand, officially the Kingdom of đất nước xinh đẹp thái lan and formerly known as Siam, is a country in Southeast Asia. At 513,120 km2 & over 68 million people, vương quốc của những nụ cười is the world’s 50th largest country by total area và the 21st-most-populous country. Bangkok is its capital & largest city, as well as a special administrative area. The official language of thái lan is Thai & the “Baht” is the official currency of Thailand. The country joined ASEAN in 1967. Thailand"s prevalent religion is Theravada Buddhism, which is an integral part of thai identity và culture. Thai culture has been shaped by many influences, including Indian, Lao, Burmese, Cambodian, và Chinese. Thailand"s climate is influenced by monsoon winds that have a seasonal character in the southwest & northeast monsoon. đất nước xinh đẹp thái lan has three seasons. The first is the rainy or southwest monsoon season mid–May to mid–October which prevails over most of the country. Winter or the northeast monsoon starts from mid–October until mid–February. Most of xứ sở của những nụ cười thân thiện experiences dry weather during this season with mild temperatures. Summer or the pre-monsoon season runs from mid–February until mid–May & is characterized by warmer weather.

Thank you, everyone, for listening!

Tạm dịch:

Xin chào các người, bây giờ tớ xin nói về giang sơn Thái Lan.

Thái Lan, tên ưng thuận là quốc gia Thái Lan và trước đó gọi là Siam, là một tổ quốc ở Đông nam giới Á. Với diện tích s 513.120 km2 và số lượng dân sinh hơn 68 triệu người, xứ sở của những nụ cười thân thiện là đất nước lớn đồ vật 50 trên quả đât theo tổng diện tích và là nước nhà đông dân trang bị 21.

Xem thêm: Giải Vở Bài 38 Trang 44 Vở Bài Tập Toán Lớp 4, Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 38

thủ đô bangkok là thủ đô hà nội của thái lan và cũng là thành phố lớn nhất khu đất nước, đồng thời cũng chính là một khu vực hành thiết yếu đặc biệt. ngữ điệu chính thức của đất nước thái lan là tiếng Thái và “Baht” là tiền tệ chính thức của Thái Lan. xứ sở nụ cười thái lan gia nhập ASEAN vào thời điểm năm 1967. Tôn giáo phổ cập của đất nước thái lan là Phật giáo Theravada, là một phần không thể tách rời trong phiên bản sắc và văn hóa truyền thống Thái Lan. văn hóa truyền thống Thái Lan đang được định hình bởi nhiều ảnh hưởng, bao hàm Ấn Độ, Lào, Miến Điện, Campuchia cùng Trung Quốc. nhiệt độ của thái lan chịu ảnh hưởng của gió rét có đặc điểm theo mùa gió mùa tây nam cùng đông bắc. xứ sở nụ cười thái lan có ba mùa. Đầu tiên là mùa mưa hoặc gió mùa rét tây nam giữa tháng 5 đến thời điểm giữa tháng 10 chiếm phần ưu gắng trên phần đông đất nước. mùa đông hoặc gió rét đông bắc bước đầu từ vào giữa tháng Mười đến thời điểm giữa tháng Hai. Hầu như Thái Lan bao gồm thời tiết thô hạn trong đợt này với ánh nắng mặt trời ôn hòa. mùa hè hay mùa trước gió mùa kéo dài từ nửa tháng hai đến giữa tháng Năm cùng được đặc trưng bởi thời tiết nóng hơn.

Cảm ơn mọi tín đồ đã lắng nghe!


1. Match the words (1-6) with the words and phrases (a-f) to form compounds or meaningful phrases. Compare with a partner.

(Ghép những từ (1-6) với những từ / các (a-f) để sản xuất thành trường đoản cú ghép hoặc những các từ tất cả nghĩa. So sánh với các bạn bên cạnh.)

1. Host (n)

2. Host (v)

3. Sports (n)

4. Finish (v)

5. Go (v)

6. Promote (v)

a. on đứng đầu of the medal table

b. country

c. home empty-handed

d. solidarity & mutual understanding

e. the ASEAN School Games

f. council

Lời giải bỏ ra tiết:

1. F

2. E

3. A

4. B

5. C

6. D

1. Host country (nước chủ nhà)

2. Host The ASEAN School Games (đăng cai Đại Hội Thể Thao học sinh Đông nam Á)

3. Sports Council (hội đồng thể thao)

4. Finish on top of the medal table (đứng đầu các kết quả huy chương)

5. Go trang chủ empty-handed (ra về phần mình không)

6. Promote solidarity & mutual understanding (thúc đẩy tình hòa hợp và đọc biết lẫn nhau)


2. Listen to lớn a sports intructor"s talk. What is he talking about? Tick the correct box.

(Hăy nghe đoạn hội thoại của 1 hướng dẫn viên thể thao. Anh ấy đang nói tới điều gì? Đánh dấu vào ô đúng.)

a. The rules of the ASEAN Schools Games 

(Các luật lệ của Đại hội thể thao học sinh Đông nam Á)

b. The countries that hosted ASEAN Schools Games 

(Các quốc gia đã đăng cai tổ chức triển khai Đại hội thể thao học sinh Đông phái mạnh Á)

c. Five ASEAN Schools Games 

(Năm kỳ Đại hội thể thao học viên Đông phái mạnh Á)

d. Records mix at the ASEAN Schools Games

(Các kỷ lục được lập trên Đại hội thể thao học viên Đông nam giới Á)

Phương pháp giải:

Audio Script:

Hello, everybody. Today I"d like to talk about one of the ASEAN sports activities.

ASG stands for ASIAN School Games. This sự kiện is organised every year by an ASEAN thành viên state. The organisation that supports the ASG is the ASEAN School Sports Council (ASSC). ASSC promotes sports activities for school students in ASEAN thành viên states.

The ASG aims lớn establish & strengthen friendship among ASEAN students. When participating in ASG sports events và cultural exchanges, the ASEAN youth have a chance khổng lồ learn more about the culture & history of ASEAN và its thành viên states. They also tóm tắt information và experience, which promotes solidarity and mutual understanding among young people.

The first ASG took place in 2009 in Thailand. Thái lan finished on vị trí cao nhất of the medal table with 72 gold medals. Viet phái mạnh was second with 18 gold medals. The second ASG was organised in 2010 in Malaysia. Malaysia was first with 45 gold medals, followed by xứ sở của những nụ cười thân thiện thái lan with 32. Singapore hosted the third ASG in 2011. Thailand won the Games with 29 gold medals. Singapore was second with 26. The fourth ASG was held in 2012 in Indonesia. đất nước xinh đẹp thái lan dominated the Games again & won 38 gold medals. Indonesia was second with 33 gold medals.

The fifth ASG took place in Viet nam giới in 2013. The host dominated the Games and finished on top of the medal table with 50 gold medals. Malaysia was second with 25. None of the teams went home empty-handed.

I have more detailed information about each ASG. Just come and talk khổng lồ me if you aril interested.

Tạm dịch:

Chào phần lớn người. Hôm nay tôi muốn nói đến một trong những chuyển động thể thao của ASEAN.

ASG là viết tắt của ASEAN School Games. Sự khiếu nại này được tổ chức triển khai hàng năm vày một đất nước thành viên ASEAN. Tổ chức cung ứng ASG là Hội đồng thể dục thể thao Trường học ASEAN (ASSC). ASSC thúc đẩy vận động thể thao cho học viên các nước thành viên ASEAN.

ASG nhằm mục đích cấu hình thiết lập và tăng cường tình hữu hảo giữa những sinh viên ASEAN. Khi tham gia những sự kiện thể thao ASG và giao giữ văn hoá, thanh niên ASEAN có thời cơ để tham khảo thêm về văn hoá và lịch sử của ASEAN và các tổ quốc thành viên. Chúng ta cũng chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, liên can sự đoàn kết và đọc biết lẫn nhau trong những người trẻ em tuổi.

ASG thứ nhất diễn ra vào khoảng thời gian 2009 tại Thái Lan. Vương quốc nụ cười đã mở đầu về các kết quả huy chương với 72 huy chương vàng. Nước ta đứng đồ vật hai cùng với 18 huy chương vàng. ASG thứ hai được tổ chức vào năm 2010 tại Malaysia. Malaysia lần đầu tiên có 45 huy chương vàng, tiếp sau là xứ sở của những nụ cười thân thiện thái lan với 32. Singapore là nước dẫn đầu ASG sản phẩm ba vào năm 2011. đất nước xinh đẹp thái lan đã giành giải với 29 huy chương vàng. Singapore đứng số hai với 26. ASG thứ tứ được tổ chức vào năm 2012 tại Indonesia. Xứ sở của những nụ cười thân thiện lại chỉ chiếm ưu rứa trong núm vận hội cùng giành được 38 huy chương vàng. Indonesia đứng số hai với 33 huy chương vàng.

ASG lần sản phẩm công nghệ 5 đã ra mắt tại nước ta vào năm 2013. Gia chủ đã ách thống trị giải vô địch game và mở màn bảng huy chương cùng với 50 huy chương vàng. Malaysia đứng số hai cùng với 25 huy chương. Không có ai trong số những đội trở về nhà tay không.

Tôi còn tồn tại những thông tin chi tiết về mỗi kì ASG nữa. Hãy mang lại và truyện trò với tôi ví như bạn cân nhắc nó nhé

Lời giải bỏ ra tiết:

c. Five ASEAN Schools Games


3. Listen again and decide if the statements arc true (T) or false (F).

(Nghe lại lần nữa và xem thử phần nhiều lời phân phát biểu dưới đây đúng (T) tốt sai (F).)

 TF
1. ASG stands for ASEAN Schools Games, an sự kiện that is organised every two years in one of the ASEAN thành viên state.  
2. The organisation that supports the ASG is the ASEAN Schools Sports Council (ASSC).  
3. The ASG aims to lớn establish and promote friendship among ASEAN students.  
4. The ASG offers the ASEAN youth a chance to lớn discuss current issues in the region.  
5. Some of the teams went home empty-handed.  

Lời giải đưa ra tiết:

1. F

2. T

3. T

4. F

5. F

1 – F

(ASG là viết tắt của ASEAN Schools Games, một sự kiện được tổ chức 2 năm một lần tại 1 trong các các giang sơn thành viên ASEAN.)

Giải thích: Theo tin tức trong bài xích nghe, ASG được tổ chức mỗi năm một lần, chứ không hẳn là 2 năm một lần: ASG stands for ASEAN School Games. This event is organised every year by an ASEAN thành viên state.

2 – T

(Tổ chức hỗ trợ ASG là Hội đồng thể dục Trường học ASEAN (ASSC).)

3 – T

(ASG nhằm tùy chỉnh và tương tác tình hữu nghị thân các học viên ASEAN.)

Giải thích: thông tin ở đánh giá và nhận định trên đúng với thông tin trong bài bác nghe: The ASG aims to establish & strengthen friendship among ASEAN students.

4 – F

(ASG đến thanh thiếu thốn niên ASEAN thời cơ để trao đổi các vấn đề hiện trên trong khu vực.)

Giải thích: Theo thông tin trong bài xích nghe, các bạn trẻ có cơ hội tìm gọi về văn hóa, lịch sử dân tộc ASEAN và những nước thành viên, chứ chưa hẳn là bàn luận về các vấn đề đang diễn ra trong quần thể vực: When participating in ASG sports events và cultural exchanges, the ASEAN youth have a chance khổng lồ learn more about the culture & history of ASEAN và its thành viên states.

5 – F

(Một số nhóm trở về phần mình không.)

Giải thích: tin tức không đúng với bài bác nghe: None of the teams went home empty-handed.


4. Listen again và complete the following ASG medal table.

(Nghe lại lần tiếp nữa và ngừng bảng huy chương Đại Hội Thể Thao học sinh Đông nam giới Á bên dưới.)

Year

(Năm)

ASG

Host country

(Nước chủ nhà)

First (Gold Medals)

(Hạng duy nhất – huy chương vàng)

Second (Gold medals)

 (Hạng nhị – huy chương vàng)

2009

I

Thailand

Thai Lan

(72)

1. _______

2010

II

Malaysia

2. _______

Thailand

(32)

2011

III

Singapore

Thailand

(29)

3. _______

2012

IV

Indonesia

Thailand

(38)

4. _______

2013

V

Viet Nam

5. _______

Malaysia

(25)

Lời giải chi tiết:

1. VietNam(18)

2. Malaysia (45)

3. Singapore (26)

4. Indonesia (33)

5. Viet nam giới (50)

 


5. Find out information about a sports activity held at your school or in your community. Mô tả your information with a partner.

(Tìm tin tức về một hoạt động thể thao được tổ chức triển khai ở trường em hoặc khu vực em ở. Chia sẻ thông tin với chúng ta bên cạnh.)

Lời giải chi tiết:

Every year, on the Vietnamese teacher’s day, our school will organise sports competitions, of which badminton is the most interesting. All the students are excited to participate in. Classes will choose the best players to take part in the competition. The competition is held on November 19th, và the results are announced on November 20th. The winning team is rewarded with 1 million VND, second prize is 800,000 VND and the third prize is 500,000 VND. In addition lớn badminton, there are many other sports activities such as soccer, basketball, volleyball, etc. These events are also held khổng lồ encourage students lớn get involved in the competition and improve their health.

Tạm dịch:

Hàng năm, vào ngày nhà giáo Việt Nam, trường chúng tôi sẽ tổ chức những cuộc thi hài thao, trong những số đó thi đấu ước lông là thú vị nhất. tất cả học viên đều háo hức tham gia. Những lớp đang chọn những người chơi giỏi nhất nhằm tham gia vào cuộc thi. hội thi được tổ chức vào ngày 19 mon 11, và tác dụng sẽ được ra mắt vào ngày trăng tròn tháng 11. Đội thành công sẽ được thưởng 1 triệu đồng, giải hai là 800.000 đồng và giải cha là 500.000 đồng. dường như có tương đối nhiều những chuyển động thể thao không giống được tổ chức triển khai như là nhẵn đá, trơn rổ, nhẵn chuyền, vân vân. những sự khiếu nại này cũng khá được tổ chức để khuyến khích chúng ta học sinh tham gia tranh tài và cải thiện rèn luyện sức khỏe.


ASEAN thành viên states: brief introductions

(Các nước nhà thành viên ASEAN: reviews ngắn gọn)

1. Read the following information about Viet Nam. Fill the gaps with the corrcct words or phrases in the box.

(Hãy đọc thông tin về Việt Nam. Điền vào vị trí trống từ bỏ / cụm từ thích hợp cho vào khung.)

family values Heritage Sites Vovinam land area income

The Socialist Republic of Viet Nam

a. shape of elongated S, (1) _________: 331,212 km2; population: about 93,000,000, most speak Vietnamese; capital: Ha Noi

b. economy: develops rapidly; leading agricultural exporter: main export products – crude oil, marine products, rice và coffee; lower-middle (2) _________ country

c. sports: football, cycling, boxing, swimming, badminton, tennis, aerobics, (3) _________; athletes compete regionally, internationally, hold high ranks in many sports

d. one of the oldest cultures, known for ancestor worship; appreciate (4) _________ và education; trang chủ to 54 ethnic groups with their own languages, lifestyles, customs

e. visitors from around the world; attractions: World (5) _________ (Ha Long Bay, Hoi An); beautiful sights: Sa Pa, Mui Ne, Ha Noi, contribute to lớn country′s magic charm

Lời giải đưa ra tiết:

1. Land area

2. Income

3. Vovinam

4. Family values

5. Heritage Sites

 

The Socialist Republic of Viet Nam

a. shape of elongated S, (1) land area: 331,212 km2; population: about 93,000,000, most speak Vietnamese; capital: Ha Noi

b. Economy: develops rapidly; leading agricultural exporter: main export products – crude oil, marine products, rice & coffee; lower-middle (2) income country

c. Sports: football, cycling, boxing, swimming, badminton, tennis, aerobics, (3) Vovinam; athletes compete regionally, internationally, hold high ranks in many sports

d. one of the oldest cultures, known for ancestor worship; appreciate (4) family values and education; home to 54 ethnic groups with their own languages, lifestyles, customs

e. visitors from around the world; attractions: World (5) Heritage Sites (Ha Long Bay, Hoi An); beautiful sights: Sa Pa, Mui Ne, Ha Noi, contribute lớn country′s magic charm

Tạm dịch:

Cộng hòa thôn hội công ty nghĩa Việt Nam

a. Hình chữ S dài, diện tích đất: 331.212 km2; dân số khoảng 93.000.000 người, nói giờ Việt các nhất; thủ đô: Hà Nội

b. Ghê tế: cách tân và phát triển nhanh; xuất khẩu nông sản mặt hàng đầu: các món đồ xuất khẩu đa phần - dầu thô, hải sản, gạo, cà phê; nước thu nhập trung bình hơn trung bình

c. Thể thao: bóng đá, đi xe cộ đạp, đấm bốc, bơi lội lội, ước lông, tennis, thể dục nhịp điệu, Vovinam; vận động viên đối đầu và cạnh tranh trong khu vực vực, quốc tế, giữ các vị trí cao trong vô số môn thể thao

d. Trong số những nền văn hoá nhiều năm nhất, được nghe biết với sự bái phượng của tổ tiên; review cao giá chỉ trị gia đình và giáo dục; 54 nhóm dân tộc với ngôn từ riêng, lối sống, phong tục tập quán

e. Khác nước ngoài từ khắp nơi trên cố kỉnh giới; di sản (Vịnh Hạ Long, Hội An); chiến thắng cảnh đẹp: Sa Pa, Mũi Né, Hà Nội, góp thêm phần tạo đề nghị sức quyến rũ kỳ diệu của đất nước


2. Read the extract from a short brochure introducing Viet Nam. Match the subheadings (1-5) with the paragraphs (a-e).

(Hãy gọi đoạn trích từ một cẩm nang du lịch giới thiệu về Việt Nam. Ghép các tiêu đề (1-5) cân xứng với các đoạn (a-e).)

a. Shaped like an elongated S, Viet nam giới covers a land area of 331,212 km2. Its population is about 93,000,000 million people, most of whom speak Vietnamese. The capital is Ha Noi.

1. Tourist attractions

b. Viet Nam"s economy has developed rapidly. Becoming a leading agricultural exporter, its main export products include crude oil, marine products, rice, và coffee. Currently, Viet nam is a lower-middle income country.

2. Sports

c. Popular sports in Viet phái nam are football, cycling, boxing, swimming, badminton, tennis, aerobics & Vovinam. Vietnamese athletes compete regionally & internationally and hold high ranks in many sports.

3. Culture

d. Being one of the oldest cultures in the region, Viet nam giới is known for ancestor worship. The Vietnamese appreciate family values và education. Viet phái nam is trang chủ to 54 ethnic groups with their own languages, lifestyles, and customs.

4. Area and Population

e. Viet phái mạnh attracts millions of visitors from around the world. Tourist attractions include not only World Heritage Sites lượt thích Ha Long Bay & Hoi An Ancient Town. The beautiful sights in Sa Pa, Mui Ne và Ha Noi all contribute lớn the country"s magic charm.

5. Economy

Lời giải đưa ra tiết:

a. 4

b. 5

c. 2

d. 3

e. 1

a. Shaped like an elongated S, Viet phái mạnh covers a land area of 331,212 km2. Its population is about 93,000,000 million people, most of whom speak Vietnamese. The capital is Ha Noi. - Area và Population

(Hình như chữ S dài, nước ta có diện tích đất 331.212 km2. Dân số khoảng 93 triệu triệu người, đa số nói tiếng Việt. Thủ bao phủ Hà Nội. - Diện tích với Dân số)

b. Viet Nam’s economy has developed rapidly. Becoming a leading agricultural exporter, its main export products include crude oil, marine products, rice, và coffee. Currently, Viet nam is a lower-middle income country. - Economy

(Nền kinh tế tài chính Việt phái nam đã cải cách và phát triển nhanh chóng. Biến hóa một nước xuất khẩu nông nghiệp hàng đầu, các thành phầm xuất khẩu thiết yếu của nó bao gồm dầu thô, hải sản, gạo, và cà phê. Hiện tại, vn là nước bao gồm thu nhập vừa phải thấp. - Nền khiếp tế)

c. Popular sports in Viet nam giới are football, cycling, boxing, swimming, badminton, tennis, aerobics and Vovinam. Vietnamese athletes compete regionally và internationally and hold high ranks in many sports. - Sports

(Các môn thể thao phổ biến ở vn là nhẵn đá, xe cộ đạp, tiến công bạc, bơi lội, mong lông, tennis, thể dục nhịp điệu cùng Vovinam. Di chuyển viên nước ta thi đấu trong khu vực và quốc tế và giữ nhiều vị trí cao trong vô số môn thể thao. - Các môn thể thao)

d. Being one of the oldest cultures in the region, Viet nam giới is known for ancestor worship. The Vietnamese appreciate family values and education. Viet phái nam is home to 54 ethnic groups with their own languages, lifestyles, và customs. - Culture

(Là một trong những nền văn hoá nhiều năm nhất trong khu vực, vn được nghe biết với sự bái phượng của tổ tiên. Người việt Nam review cao giá trị mái ấm gia đình và giáo dục. Nước ta có 54 dân tộc với ngôn ngữ, lối sống với phong tục riêng. - Văn hóa)

e. Viet nam attracts millions of visitors from around the world. Tourist attractions include not only World Heritage Sites like Ha Long Bay & Hoi An Ancient Town. The beautiful sights in Sa Pa, Mui Ne và Ha Noi all contribute lớn the country’s magic charm. - Tourist attractions

(Việt Nam say đắm hàng triệu du khách từ khắp nơi trên nỗ lực giới. Các điểm tham quan du lịch bao gồm không chỉ những di sản nhân loại như vịnh Hạ Long với phố cổ Hội An. Số đông điểm thăm quan đẹp ngơi nghỉ Sa Pa, Mũi Né và thủ đô hà nội đều góp phần vào sự quyến rũ kỳ diệu của đất nước. - Điểm thu bán chạy du lịch)


3. Brochures are often used to inform people và includc information texts. Read some features of an information text and the brochure above. Work with a partner and find examples of each feature.

(Cẩm nang phượt thường được sử dụng để tin báo cho mọi fan và bao hàm cả những nội dung bài viết cung cấp cho thông tin. Hãy đọc một số nét đặc thù của một nội dung bài viết cung cấp thông tin cuốn cẩm nang phượt ở trên. Thao tác với bạn ở bên cạnh và kiếm tìm ví dụ cho từng nét quánh trưng.)

a. An information text consists of several paragraphs

(Một văn bản thông tin bao gồm 1 số đoạn văn)

b. It uses impersonal language & present tenses khổng lồ describe precise facts và figures.

(Nó sử dụng ngôn ngữ khách quan lại và những thì hiện tại để tế bào tả những sự kiện và số liệu thiết yếu xác.)

c. Each paragraph has a subheading and giao dịch with a different aspect of the topic.

(Mỗi đoạn văn tất cả một title phụ và đề cập cho một khía cạnh khác nhau của nhà đề.)

d. Important information is highlighted lớn attract the readers" attention.

(Thông tin đặc biệt được làm khá nổi bật để thú vị sự chăm chú của bạn đọc.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Example from exercise 2: (Ví dụ từ bài 2)

1. An information text consists of several paragraphs.

(Một đoạn văn thông tin gồm 1 vài đoạn văn.)

a. Shaped lượt thích an elongated S, Viet phái nam covers a land area of 331,212 km2. Its population is about 93,000,000 million people, most of whom speak Vietnamese. The capital is Ha Noi.

b. Viet Nam’s economy has developed rapidly. Becoming a leading agricultural exporter, its main export products include crude oil, marine products, rice, & coffee. Currently, Viet nam is a lower-middle-income country. 

c. Popular sports in Viet nam are football, cycling, boxing, swimming, badminton, tennis, aerobics and Vovinam. Vietnamese athletes compete regionally & internationally & hold high ranks in many sports. 

d. Being one of the oldest cultures in the region, Viet nam giới is known for ancestor worship. The Vietnamese appreciate family values & education. Viet phái mạnh is home to 54 ethnic groups with their own languages, lifestyles, and customs. 

e. Viet phái mạnh attracts millions of visitors from around the world. Tourist attractions include not only World Heritage Sites like Ha Long Bay and Hoi An Ancient Town. The beautiful sights in Sa Pa, Mui Ne and Ha Noi all contribute to lớn the country’s magic charm.

2. It uses impersonal language và present tenses to describe precise facts and figures.

(Sử dụng ngữ điệu không ngôi xưng hô và các thì bây giờ mô tả những sự khiếu nại và những con số thiết yếu xác.)

Shaped like an elongated S, Viet phái mạnh covers a land area of 331,212 km2. Its population is about 93,000,000 million people, most of whom speak Vietnamese. The capital is Ha Noi.

3. Each paragraph has a subheading and giao dịch with a different aspect of the topic.

(Mỗi đoạn văn bao gồm một title phụ cùng đề cập cho một khía cạnh không giống nhau của công ty đề.)

 

Viet Nam’s economy has developed rapidly. Becoming a leading agricultural exporter, its main export products include crude oil, marine products, rice, và coffee. Currently, Viet phái nam is a lower-middle-income country.

4. Important information is highlighted lớn attract readers" attention.

(Thông tin quan trọng được làm rất nổi bật để đắm đuối sự chú ý của độc giả.)

Popular sports in Viet nam are football, cycling, boxing, swimming, badminton, tennis, aerobics and Vovinam. Vietnamese athletes compete regionally & internationally và hold high ranks in many sports.


4. Write about a short brochure (160-180 words) introducing an ASEAN country. Use the information about Indonesia below or a different ASEAN country of your choice.

(Hãy viết cẩm nang phượt mỏng (khoảng 160-180 từ) ra mắt về một nước nhà thuộc khối ASEAN, dùng tin tức về In-đô-nê-xia dưới hoặc một nước khác mà lại em lựa chọn.)

The Republic of Indonesia

a. Islands: about 17,508; land area: 1,904,569 km2 ; population: over 237 million: world′s fourth most populous country; capital: Jakarta, official language: Indonesian

b. The largest economy in Southeast Asia; tourism: big role in economy; 2013: tourist sector contributed about US$9 billion; Singapore, Malaysia, Australia, China, Japan: top five sources of visitors

c. Sports: generally male-orientated; most popular: badminton, football; traditional sports: Sepak Takraw, Pencak Silat

d. diverse culture: over 300 ethnic groups; influenced by Chinese, European, Indian, và Malay cultures; Western cultures’ influences: seen in science, technology, modern entertainment.

e. Tourist attractions: islands, beautiful views; popular destinations: beaches of Bali, Lombok, wonderful islands of Java, Sumatra, Kalimantan; museums, monuments, gardens in capital

Lời giải chi tiết:

a. Area and Population: Indonesia comprises about 17,508 islands. It covers a land area of 1,904,569 km2. With a population of over 237 million people, Indonesia is the world"s fourth most populous country. The capital đô thị is Jakarta and the official language is Indonesian.

b. Economy: The country has the largest economy in Southeast Asia. Tourism plays a big role in its economy. In 2013 the tourist sector contributed about US$9 billion. Singapore, Malaysia, Australia, đài loan trung quốc and japan are the đứng top five sources of visitors khổng lồ Indonesia.

c. Sports: Sports in Indonesia are generally male-orientated. The most popular sports are badminton & football. Traditional sports include Sepak Takraw and Pencak Silat.

d. Culture: Indonesia is a widely diverse nation with over 300 ethnic groups. Indonesia is influenced by Chinese, European, Indian and Malay cultures. The influence of Western culture is mainly seen in science, technology, and modern entertainment.

e. Tourist attractions: Indonesia is famous for its islands và beautiful views. The beaches of Bali & Lombok, and the wonderful islands of Java, Sumatra & Kalimantan are popular destinations. Tourist attractions also include museums, monuments và gardens in the capital city.

Tạm dịch:

a. Diện tích s và dân số: Indonesia bao gồm khoảng 17.508 hòn đảo . Nó gồm 1 diện tích khu đất 1.904.569 km2. Với số lượng dân sinh trên 237 triệu người, Indonesia là nước có số dân đông thứ tứ trên thay giới. Thành phố hà thành là Jakarta và ngữ điệu chính thức là Indonesia.

b. Tởm tế: Nước này có nền kinh tế tài chính lớn độc nhất vô nhị ở Đông phái mạnh Á. Phượt đóng một vai trò phệ trong nền khiếp tế. Năm 2013, tín đồ hướng dẫn du lịch đã góp sức khoảng 9 tỷ đô la Mỹ. Singapore, Malaysia, Australia, china và Nhật bạn dạng là năm nguồn khách hàng du lịch hàng đầu của Inđônêxia.

c. Thể thao: Thể thao sinh sống Indonesia nói phổ biến là giành cho nam giới. Những môn thể thao phổ cập nhất là mong lông với bóng đá. Những môn thể dục truyền thống bao hàm Sepak Takraw và Pencak Silai.

d. Văn hoá: Indonesia là một non sông rộng khắp với hơn 300 dân tộc. Indonesia bị ảnh hưởng bởi nền văn hoá Trung Quốc, Châu Âu, Ấn Độ và Mã Lai. Ảnh hưởng của văn hoá phương Tây hầu hết được thấy vào khoa học, công nghệ và vui chơi giải trí hiện đại.

Xem thêm: Soạn Bài Đa Dạng Của Ngành Ruột Khoang, Giải Bài Tập Sinh Học 7

e. Những điểm thăm quan du lịch: Indonesia danh tiếng với các hòn hòn đảo và tầm chú ý đẹp. Những bãi biển của Bali cùng Lombok, và các hòn đảo hoàn hảo nhất của Java, Sumatra và Kalimantan là những điểm đến phổ biến. Những điểm tham quan du ngoạn cũng bao gồm bảo tàng, di tích lịch sử và khu vườn ở thủ đô.