TIẾNG ANH LỚP 6 UNIT 12 LOOKING BACK

     

Unit 12: Robots

Looking Back (Trả lời câu hỏi phần 1 - 6 trang 66 SGK giờ Anh lớp 6 mới)

1. Write the correct words lớn complete the phrase.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 12 looking back

(Viết hồ hết từ đúng để xong những nhiều từ sau. )

*

1. Cut the grass (cắt cỏ)

2. Lift weights (nâng tạ)

3. Make tea (pha trà)

4. Vày the laundry (giặt quần áo)

5. Wash/do the dishes (rửa chén)

2. Fill the gaps with the verbs from the box. (Điền vào nơi trống với phần lớn từ trong khung.)

1. Robots will be able lớn _____ our houses when we are away.

2. My father never goes to lớn the café because he can coffee at home.

3. Vị you ______ all that I’ve said?

4. Will robots be able lớn _______ our faces?

Lời giải:

1. Guard

2. Make

3. Understand

4. Recognize

Hướng dẫn dịch:

1. Người máy sẽ có thể canh gác nhà chúng ta khi chúng ta đi xa

2. Cha tôi không lúc nào đi đến quán cà phê chính vì ông rất có thể pha coffe ở nhà.

3. Bạn có hiếu tất cả những gì tôi nói không?

4. Tín đồ máy sẽ sở hữu được thế phân biệt khuôn mặt của họ phải không?

3.Read và complete the interview about home robots with will be able to lớn or won"t be able to. (Đọc và hoàn thành bài vấn đáp về tín đồ máy mái ấm gia đình với "will be able to" hay "won’t be able to". )

Interviewer: Robots are already in factories. Will people have robots at home?

Robot expert: Yes, they will. I think they (1) ______ bởi vì all of our housework.

Interviewer: But they (2) ______ replace the personal computer. Is that right?

Robot expert: That’s true, but one day they (3) _______ use computers.

Interviewer: Amazing! What other things (4) ________ trang chủ robots do?

Robot expert: Well, they will be able to vì the gardening but they (5) ______ play sports & games with you.

Lời giải:

(1) will be able to

(2) won’t be able to

(3) will be able to

(4) will be able to

(5) won’t be able to)

Hướng dẫn dịch:

Người rộp vấn: người máy đã có trong các nhà máy. Tín đồ ta sẽ sở hữu người máy ở trong nhà không?

Chuyên gia về bạn máy: Có. Tôi nghĩ bọn chúng sẽ rất có thể làm toàn bộ việc nhà của chúng ta.

Người rộp vấn: tuy vậy chúng sẽ không còn thể cố thế máy vi tính cá nhân. Đúng không?

Chuyên gia về tín đồ máy: Đúng thế, tuy vậy một ngày như thế nào đó bọn chúng sẽ rất có thể sử dụng sản phẩm công nghệ tính.

Người bỏng vấn: Tuyệt! tín đồ máy gia đình sẽ có thể làm được gì nữa?

Chuyên gia về người máy: À, bọn chúng sẽ hoàn toàn có thể làm vườn tuy vậy chúng sẽ không còn thể nghịch thể thao và chơi trò chơi với các bạn được.

4. Make questions with these words. What are the positive and negative answers khổng lồ these questions? (Đặt câu hỏi với các từ sau. Đâu là phần lớn câu vấn đáp phủ định hay khẳng định?)

1. Robots/Will/make coffee/be able to/in the future/?

2. Ride a bike/Could he/in Year 6/when he was/?

3. You/Can/do the dishes/?

Lời giải:

1. Will robots be able to make coffee in the future?

Yes, they will. / No, they won’t.

2. Could he ride a bike when he was in Year 6?

Yes, he could. / No, he couldn’t.

3. Can you vày the dishes?

Yes, I can. / No, I can’t.

Xem thêm: Giải Toán 5 Ôn Tập Bảng Đơn Vị Đo Khối Lượng, Giải Toán Lớp 5 Ôn Tập: Bảng Đơn Vị Đo Khối Lượng

5. Write what you could vị when you were ten. What you can do now, & what you will be able to vị after you finish Year 6. (Viết những gì nhưng em hoàn toàn có thể làm được khi em 10 tuổi, bây giờ em tất cả thế làm được gì cùng em sẽ làm cho được gì sau khi học xong lớp 6. )

When you were ten

Now

After you finish Year 6

I could swim.

I can make poems.

I will be able khổng lồ speak Enghlish

I could ride a bike

I can clean the house

I will be able to lớn read an essay in Enghlish

I could feed my pet

I can water the garden

I will be able to take care of my younger sisters.

6. Match the questions with the correct answers. (Nối các thắc mắc với câu trả lời đúng)

1. Can you ride a motorbike?

2. What vày you think about the new robot?

3. Could he read when he was six?

4. Will robots be able to bởi vì difficult things like

riding a xe đạp or driving a car?

a. No, he couldn’t.

b. No, they won’t.

c. Yes, I can.

d. In my opinion, it’s too smart.

Lời giải:

1 — c.

2 - d.

3 — a.

4 - b

Hướng dẫn dịch:

1 — c. Chúng ta cũng có thể lái xe máy không? Vâng tôi gồm thể.

2 - d. Bạn nghĩ gì về tín đồ máy mới? Theo ý tôi, nó thiệt thông minh.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Bài 25 : Luyện Tập, Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Bài 25 Trang 32

3 — a. Anh ây rất có thể đọc được khi anh ấy 6 tuổi không? Không, anh ấy không thể.

4 - b. Người máy sẽ rất có thể làm được những quá trình khó khăn như lái xe đạp điện hoặc xe khá không? Không, chúng không thể