Toán 6 Trang 85 Bài 58

     

Khi vứt dấu ngoặc gồm dấu "(-) " đằng trước ta yêu cầu đổi dấu tất cả các số hạng trong vệt ngoặc: vết "(+) " thành vệt "(-)" với dấu "(-)" thành vệt "(+) ".

Khi bỏ dấu ngoặc gồm dấu " (+)" đằng trước thì dấu các số hạng vào ngoặc vẫn giữ lại nguyên.

Bài giải:

(eginalign a) ,, và x + 22 + (-14) + 52 \ &= x + 22 - 14 + 52 \ &= x + (22 + 52) - 14 \ &= x + 74 - 14 \ &= x + 60 endalign)

(eginalign b) ,, & (-90) - (p + 10) + 100 \ &= - ,90 – p - 10 + 100 \ &= (-90 - 10) - p + 100 \ &= -100 - p + 100 \ &= -100 + 100 - p. \ &= 0 - p. \ &= -p endalign)
Bạn đang xem: Toán 6 trang 85 bài 58

Xem đoạn phim bài giảng và làm cho thêm bài luyện tập về bài học này tại đây để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài tập bài xích 8: Quy tắc vệt ngoặc khác • Giải bài xích 57 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính tổng:(a) ,, (-17)... • Giải bài 58 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đơn giản biểu... • Giải bài xích 59 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính nhanh các tổng... • Giải bài xích 60 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 1 vứt dấu ngoặcrồi...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 8: Quy tắc vệt ngoặc
• Giải bài xích 57 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 58 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 59 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 60 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài tập SGK Toán 6
Giải bài bác tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7


Xem thêm: Bài Tập Toán Lớp 9 Trang 14 Toán 9 Tập 1, Bài 56, 57, 58, 59 Trang 14 Sbt Toán 9 Tập 1

Giải bài tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài bác tập soạn Văn
Giải bài tập Môn thiết bị Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn định kỳ Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 4 Tập 2 Unit 13, Tiếng Anh Lớp 4 Unit 13 Lesson 1 Trang 18

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12